کمپین‌هایی که مبلغ مورد نیاز آن‌ها به صورت کامل تأمین شده و به سرانجام رسیده اند.